Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 • 1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Danka Csaba - Nyílászárók Otthona
Székhely: 2051 Biatorbágy Szarvas utca 47.
Adószám: 67833838-1-43
Elérhetőség: +3630/552-8619; nyilaszarokotthona@gmail.com
Nyilvántartási szám: 50828485

 • 2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon a látogató adatbekérő modul formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • város
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szövegmező doboz, melyben a látogató leírja az ö általa kért szolgáltatás paramétereit.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

 • 3. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 7 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az nyilaszarokotthona@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

 • 4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

4/1. A weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a

meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói akik a hozzájárulásukkal engedélyezik a cookie használatát.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: Danka Csaba
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

4/2. A weboldalon történő kapcsolatfelvevő modul, kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói aki kitölti az űrlapot, és kifejezett hozzájárulását adja az adatainak a kezelésének.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: Danka Csaba

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • e-mail útján az nyilaszarokotthona@gmail.com címen.
 • 5. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a nyilaszarokotthona@gmail.com e-mail címen Danka Csabától ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli vagy a kért módon módosítja. Ezt az igényt a nyilaszarokottona@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

 • 6. A weboldalt adatfeldolgozó, tárhely szolgáltató partner és technológia

A weboldal adatfeldolgozó, tárhely szolgáltató:
Webnode AG.
Cím: Limmatquai 112, 8001 Zurich Switzerland
Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0

A weboldal a Webnode AG. szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Magyarország, Svájc

7.7. Gyermekekre vonatkozó speciális rendelkezések

A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezelése csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vagy engedélyével és csak annak mértékében történhet.

8.8. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 • 2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 • 3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 • 4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • 6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket

az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • 7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

9.9. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatokat Danka Csaba nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) vagy polgári bíróságon (Budai Központi Kerületi Bíróság vagy Pesti Központi Kerületi Bíróság) érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet). ITT OLVASHATSZ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2016/679 rendelete (GDPR rendelet)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a webhelyeken a felhasználók által közzétett bármilyen kép, videó, vagy egyéb tartalom közzétett tartalomnak számít; ezért ezek nem minősülnek "személyazonosításra alkalmas információnak", emiatt pedig nem tartoznak ezen adatvédelmi irányelv hatálya alá.

A személyes adatkezelő személye és kapcsolati adatai:

Adatkezelő

Az adatok kezelője: Danka Csaba - Nyílászárók Otthona
Székhely: 2051 Biatorbágy Szarvas utca 47.
Adószám: 67833838-1-43
Elérhetőség: +3630/552-8619; nyilaszarokotthona@gmail.com
Nyilvántartási szám: 50828485

A Weboldal személyi adatkezelőként működik a Nyílászárók Otthon webhelyét látogató személyek személyes adataival kapcsolatban.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat? A szerződés teljesítése, illetve a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a Felhasználó által a személyes adatokat a webhelyünkön lévő kapcsolattartási, regisztrációs, megrendelési űrlapok kitöltésével gyűjti be.

A Vállalkozó feldolgozza a Felhasználó és más személyek által a weboldal használata vagy a weblap látogatása során kapott adatokat:

 • cookie (a cookie-k olyan szöveg fájlok, amit az Ön böngészője tárol a készülékén, hogy elmentse a megfelelő működéshez szükséges információkat. Több cookie-t használunk a felhasználó hitelesítéshez, a felhasználói preferenciákhoz és a marketing kampányaink teljesítményének nyomon követéséhez. Törölheti vagy letilthatja a cookie-k használatát, viszont vegye figyelembe, hogy ezzel megakadályozza technológiánk használatát.);
 • naplófájlokat (IP-cím vagy más online azonosító).

Meddig kerülnek a személyes adatok feldolgozásra? A felhasználó személyes adatai a szerződéses időtartam alatt, majd a szolgáltatás biztonsága és a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő alatt kerülnek feldolgozásra.

2. Weboldal kezelője Danka Csaba, mint a személyes adatok feldolgozója

A vállalkozó adatterületet kínál a felhasználónak, az adatok pedig a weboldal szerverein kerülnek tárolásra. A Felhasználó adatai más természetes személyek (adatalanyok) személyes adatait is tartalmazhatják. Ezekkel a személyes adatokkal kapcsolatban az oldal személyes adatfeldolgozóként működik. A Felhasználó pedig a személyes adatok vezérlőjeként működik. A GDPR 28. cikke értelmében az adatkezelő és feldolgozó (Válalkozó) megköti az adatfeldolgozási szerződést, amely elérhető ITT

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeljük az adatokat? A vállalkozás nem él vissza a Felhasználó adataival, és nem változtatja meg, nem hozza nyilvánosságra, nem ad hozzáférést illetve nem adja ki harmadik félnek (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően az állami hatóságok rendelkezésére bocsátja), csak a vállalkozás és megrendelésével kapcsolatos adatok kerülnek tárolásra, hacsak a szerződés másként nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és elérhetővé tétele a Felhasználó számára.

3. A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

A vállalkozó nem továbbítja a személyes adatokat más feldolgozó számára.

A személyes adatfeldolgozók:

 • cégek vagy számviteli műveletek végzéséért felelős számviteli tevékenységet végző fizikai vagy üzleti vállalkozások;
 • cégeknek vagy olyan üzleti vállalkozások, akik az adatok tárolására szolgáló kiszolgálói szolgáltatásokat nyújtanak;
 • fizetési szolgáltatásokat nyújtó cégek;
 • e-mail üzenetküldő szolgáltatásokat nyújtó cégek;
 • regisztrációs szolgáltatásokat nyújtó vállalatok;
 • közösségi oldalakon keresztül hitelesítési szolgáltatásokat nyújtó cégek.

A személyes adatok bizonyos feltételek mellett hozzáférhetők az állami hatóságok számára.

4. Az érintettek jogai

Az adatalany jogai: a) a hozzáférési jog; b) a helyesbítéshez való jog; c) törlési jog; d) a feldolgozás korlátozásának joga; e) a feldolgozás elleni kifogás joga; f) az adatok hordozhatóságához való jog; g) panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz; h) a személyes adatok vagy feldolgozási korlátozások helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos információkhoz való jog; i) a személyes adatok védelmének megsértése esetén a tájékoztatáshoz való jog; j) a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

Az adatalanyhoz fűződő jogait részletesen itt találja EU Regulation 2016/679 (GDPR)

Ön bármikor írásban visszavonhatja a beleegyezését, az üzenet tárgyában azt megjelölve csak küljde el kérelmét a nyilaszarokotthona@gmail.com címre.

Budapest: 2021.07.02. frissítve.

Nyílászárók Otthona!